Leeftijd en gezinssituatie

De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn. Alleen als je ontvoogd werd, begeleid zelfstandig woont of alleen gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst, wijkt onze huisvestingsmaatschappij van deze voorwaarde af; 

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of op een referentieadres.

Inkomensvoorwaarden

Om je als kandidaat te kunnen inschrijven, moet jouw inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Naar welk inkomen kijken we?

We houden rekening met het netto-belastbaar inkomen van alle gezinsleden boven de 18 jaar. We kijken hiervoor naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: we kijken naar het inkomen van 2016 als je jou komt inshrijven in 2019.

Voor het inkomen van deze gezinsleden gelden andere regels:

 • Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op voorwaarde dat ze zonder onderbreking hebben ingewoond.
 • Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Zijn de ouders ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt, dan wordt hun inkomen niet meegerend.
 • Het inkomen van familieleden in eerste of tweede graad (bijvoorbeeld broers, zussen,...) wordt niet meegerekend als ze meer dan 66% invalide zijn of 65 jaar of ouder zijn.

Hoe hoog mag mijn inkomen maximaal zijn?

Het inkomen mag niet hoger zijn dan deze grenzen:

 • € 24.852,00* voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • € 26.934,00* voor een alleenstaande mindervalide
 • € 37.276,00* verhoogd met € 2.084,00  per persoon ten laste die bij de referentiepersoon gedomicillieerd is

(* dit zijn de niet geïndexeerde bedragen voor het jaar 2016. Kijk ook bij 'wordt het inkomen geïndexeerd?')

Wordt het inkomen geïndexeerd?

Het inkomen van drie jaar geleden wordt geïndexeerd naar het jaar waarin je jou wil inschrijven. Dat wil zeggen: als je jou in 2019 komt inschrijven, dan kijken we naar het inkomen van 2016 maar indexeren we nog naar 2019 volgens de gezondheidsindex. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke grensbedrag nog iets hoger zal zijn.

Mijn inkomen van drie jaar geleden was te hoog, maar nu heb ik minder inkomen.

Als het inkomen van drie jaar geleden te hoog ligt, maar in het jaar van de aanvraag gedaald is tot onder de inkomensgrens, dan kan je jou toch nog inschrijven. Hiervoor gebruiken we het inkomen van de laatste drie maanden voor jouw inschrijving.

Ik had drie jaar geleden geen inkomen. Wat moet ik doen?

Als je geen inkomen had, breng je documenten mee uit het eerstvolgende jaar waarin je wel inkomen had.

Eigendomsvoorwaarden

Mag ik me inschrijven als ik eigenaar ben van een woning of bouwgrond?

We kunnen jou enkel inschrijven als je niet over een woning of bouwgrond beschikt in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. Dit geldt zowel voor het binnen- als het buitenland. Ook minderjarige kinderen mogen geen eigendom hebben.

De eigendomsvoorwaarde geldt niet:

 • Als de woning in mede-eigendom is van de kandidaat-huurder, waarvoor de echtscheiding werd ingeleid of waarvoor de wettelijke samenwoning beëindigd zal worden.
 • Als de woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onteigend zal worden via een onteigeningsbesluit en momenteel door de kandidaat-huurder wordt bewoond.
 • Als de woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is maximaal twee maanden voor de inschrijving en ontruiming noodzakelijk is.
 • Als de woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onaangepast is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder die een fysieke handicap heeft.
 • Als de kandidaat-huurder die een handicap heeft, ingeschreven is voor een ADL-woning (dat is een woning afgesteld op de 'algemene dagelijkse levensverrichtingen').
 • Als de woning, gelegen in België, niet bestemd is om permanent in te wonen.
 • Als de kandidaat-huurder een woning bewoont waarover hij het beheer verloren heeft door een faillissement (volgens artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997).

Huurdersverplichting

Je moet bereid zijn om aan te tonen dat je Nederlands wil leren. Ben je een verplichte inburgeraar volgens het inburgeringsdecreet. Dan moet je aantonen dat je bereid bent om het inburgeringstraject te volgen.